Kvalitet och Miljö

Vår kvalitets & miljöpolicy

SKÅAB har som målsättning att utvecklas till att bli en långsiktigt hållbar verksamhet. Vårt arbete utgör en viktig del av samhällets kretsloppsarbete. Ett kretsloppsarbete som vi ska utveckla och förfina tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. SKÅAB ska verka för så stor materialåtervinning som möjligt och vi ska utveckla våra metoder och arbetssätt för att öka andelen återvunnet material. Långvarig deponi ska minimeras.

 

Vi planerar den geografiska placeringen av våra verksamhetsställen för att minska behovet av långväga transporter. Våra transporter planeras för att minimera våra utsläpp och vår klimatpåverkan. Vi ska på sikt ställa om både våra transporter och vår maskinpark till att vara fossilfria.

 

Vi ska vara lätta att komma i kontakt med och kommunicera med. Vi ska vara tydliga i vår kommunikation och vara lyhörda för våra kunders önskemål och behov. Vi utvecklar och anpassar verksamheten utifrån marknadens behov och ska vara ekonomiskt lönsamma. Vi ska sträva efter goda relationer med kunder, myndigheter och dem som bor i närområdet.
Vår arbetar förebyggande för att minimera problem och risker för t.ex. utsläpp i närmiljön. Sker det något utsläpp eller ifall det blir ett allvarligt tillbud så ska vi informera dom som blir eller skulle kunna bli påverkade.
SKÅAB ska följa gällande miljölagstiftning och andra krav som ställs på oss avseende miljöpåverkan. Vi ska arbeta systematiskt med våra miljöfrågor och vi ska ständigt förbättra oss på miljöområdet.

 

Mats Björkryd
VD